Ruim 16 jaar ervaring
Hoge kwaliteit ballonnen
Verantwoord ballonnenleverancier

Algemene voorwaarden

Inhoud
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Algemeen
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
Artikel 6. Betaling
Artikel 7. Incassokosten
Artikel 8. Contractsduur; uitvoeringstermijn
Artikel 9. Honorarium, vergoedingen, prijs en kosten
Artikel 10. Optie
Artikel 11. Voorzieningen
Artikel 12. Verhuur van goederen zonder aanwezigheid van gebruiker
Artikel 13. Annulering
Artikel 14. Levering van verkochte goederen
Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 16. Garantie bij levering van goederen
Artikel 17. Teruggave ter beschikking gestelde zaken
Artikel 18. Risico-overgang
Artikel 19. Onderzoek, reclames
Artikel 20. Opschorting en ontbinding
Artikel 21. Aansprakelijkheid
Artikel 22. Vrijwaringen
Artikel 23. Overmacht
Artikel 24. Geheimhouding
Artikel 25. Intellectuele eigendom en auteursrechten
Artikel 26. Geschillen
Artikel 27. Toepasselijk recht
Artikel 28. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

A “Gebruiker”, FeestHoorn, hierna te noemen de gebruiker van de algemene voorwaarden;

B “Opdrachtgever”, de wederpartij van gebruiker, zijnde een natuurlijke of rechtspersoon, handelende in de uitoefening van een bedrijf;

C “Overeenkomst”, de overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever, inhoudende een overeenkomst tot:

Dienstverlening: het verzorgen van een evenement van Opdrachtgever, alsmede het verhuren, opbouwen, afbreken van de door gebruiker geleverde dienstverlening.

Onder de dienstverlening wordt tevens verstaan het decoreren op locatie met ballonnen en evt. andere materialen.

Verkoop van goederen: aan natuurlijke of rechtspersonen, handelende in de uitoefening van hun bedrijf.

Op de activiteit dienstverlening zijn de volgende artikelen van toepassing: artikel 1 tot en met 13 alsmede de artikelen 19 tot en met 28.

Op de activiteit verkoop van goederen zijn de volgende artikelen van toepassing: artikel 1 tot en met 9 alsmede de artikelen 14 tot en met 28.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 7 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 5 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven, bevestiging van de offerte middels email volstaat in het aanvaarden van de order.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Opdrachtgever verklaard bekend te zijn met de prestaties van de gebruiker.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

4.5 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

4.6 Indien gebruiker een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen.

4.7 Gebruiker aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

4.8 Indien gebruiker op weg naar de uitvoering van een overeenkomst oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. Gebruiker zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

4.9 Mocht door overmacht gebruiker de overeenkomst niet tijdig kunnen naleven, dan zal gebruiker de opdrachtgever kosteloos helpen zoeken naar een goed en tijdig alternatief. Gebruiker zal, indien door ziekte of ongeval verhinderd de overeenkomst tijdig na te leven, dit terstond aan opdrachtgever laten weten. Gebruiker zal in een dergelijk geval kosteloos helpen zoeken naar een goed en tijdig alternatief

4.10 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.11 Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.12 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst.

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.5 In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

6.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

6.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6.4 Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

6.5 Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

6.6 Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

6.7 Gebruiker heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

Artikel 7. Incassokosten

7.1 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

7.2 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

7.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executie kosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

7.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 8. Contractduur; uitvoeringstermijn.

8.1 De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

8.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 9. Honorarium, vergoedingen, prijs en kosten

9.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

9.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

9.3 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

9.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

9.5 Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium, uurtarief of verkoopprijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium, deze verkoopprijs of dit tarief.

9.6 Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen, wisselkoersen, grondstoffen, halffabricaten en verpakkingsmateriaal.

9.7 Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 10. Optie

10.1 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een optie te plaatsen voor een dienstlevering door gebruiker op een bepaalde datum. Deze optie betekent dat de opdrachtgever, zonder enige nadere verplichting, gedurende zeven (7) dagen, tenzij anders vermeld in de optiebevestiging, een eerste recht heeft op een dienstlevering door gebruiker op de optiedatum.

10.2 De optie wordt van kracht op het moment van schriftelijke bevestiging door gebruiker aan opdrachtgever.

10.3 Indien een derde een dienstlevering verzoekt op de optiedatum van de opdrachtgever, dan krijgt de opdrachtgever 48 uur de tijd om zijn eerste recht uit te oefenen. De opdrachtgever zal hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld door gebruiker. Indien de opdrachtgever niet binnen 48 uur gebruik heeft gemaakt van dit eerste recht, vervallen vervolgens alle rechten hiertoe.

Artikel 11. Voorzieningen

11.1 In geval van dienstlevering door gebruiker aan opdrachtgever zorgt opdrachtgever voor deugdelijke, in goede staat verkerende, aan veiligheidsnormen voldoende voorzieningen zoals in de overeenkomst opgegeven.

11.2 De werkplek van gebruiker dient geschikt te zijn voor het uitvoeren van de in de overeenkomst beschreven werkzaamheden door gebruiker onder alle weersomstandigheden.

11.3 Opdrachtgever dient in geval van dienstlevering door gebruiker obstakels aanwezig tussen de losplaats van vervoermiddelen en werkplek van de overeenkomst vooraf kenbaar te maken. Voorbeelden van obstakels zijn trappen, grindpaden, liften en smalle gangen.

11.4 Opdrachtgever dient in geval van dienstlevering door gebruiker vooraf aan gebruiker kenbaar te maken indien de afstand tussen losplaats en werkplek meer dan 25 meter bedraagt.

11.5 De opdrachtgever zorgt voor voldoende gratis parkeergelegenheid voor al de aanwezige vervoersmiddelen van gebruiker binnen een straal van 100 meter.

11.6 De opdrachtgever zorgt ervoor dat gedurende de opbouwtijd de zaal vrij is van bezoekers en de werkplek vrijgemaakt is en gereed voor opbouw van de benodigdheden om werkzaamheden volgens overeenkomst uit te voeren.

11.7 Opdrachtgever zal tijdens werkzaamheden van gebruiker zorgen voor gratis, onbeperkt non-alcoholische dranken voor al het aanwezige personeel van gebruiker.

11.8 Indien werkzaamheden volgens overeenkomst tijdens gangbare maaltijd momenten plaatsvinden zal opdrachtgever zorgen voor een gratis warme maaltijd voor al het aanwezige personeel van gebruiker of een passende vergoeding betalen.

Artikel 12. Verhuur van goederen zonder aanwezigheid van gebruiker

12.1 De huurprijzen worden berekend per stuk. Er wordt een waarborg gevraagd (borgsom/IDkaart/paspoort) indien er sprake is van uitsluitend verhuur. Huursom+borgsom dient vooraf te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen in de verstrekte order.

12.2 Bij het afnemen van de huurmaterialen is de opdrachtgever verplicht legitimatie te kunnen tonen d.w.z. legitimatie en een recentelijk bankafschrift/telefoonrekening.

12.3 De teruggave van de huurmaterialen dient voor het einde van de huurperiode te geschieden, met inachtneming van de in de overeenkomst vermelde tijden. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de opdrachtgever tot op de dag van teruggave een vergoeding schuldig van 100 % van het huurtarief per 24 uur voor de betrokken huurmaterialen, een en ander onverminderd met eisen voor schadevergoeding en/of kosten voor het (laten) terughalen van de apparatuur.

12.4 Na teruggave van onbeschadigde en complete materialen volgt teruggave van de betaalde borgsom.

12.5 Bij overschrijding van de huurperiode, schade aan of zoekraken van onderdelen, is gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten op de opdrachtgever te verhalen.

12.6 Het is niet toegestaan om gehuurde goederen door te verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van gebruiker.

12.7 Indien na teruggave van de gehuurde materialen deze niet direct gecontroleerd worden op defecten, zal gebruiker dit alsnog binnen 24 uur controleren en eventueel geconstateerde defecten doorberekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 13. Annulering

13.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst ten aller tijden schriftelijk annuleren.

13.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt geannuleerd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen, berekend conform de volgende staffel:
• Annulering door opdrachtgever langer dan 1 jaar voor uitvoeringsdatum 10%
• Annulering door opdrachtgever tussen 1 maanden 1 jaar voor uitvoeringsdatum 25%
• Annulering door opdrachtgever tussen 1 week en en 1 maand voor uitvoeringsdatum 50%
• Annulering door opdrachtgever korter dan 1 week voor uitvoeringsdatum 100%

13.3 Kosten van annulering zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar.

13.4 Indien de overeenkomst tussentijds wordt geannuleerd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

13.5 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 14. Levering van verkochte goederen

14.1 Levering geschiedt af magazijn van gebruiker.

14.2 Indien levering geschiedt op basis van “Incoterms”, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende “Incoterms” van toepassing zijn.

14.3 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

14.4 Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever.

14.5 Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

14.6 Indien gebruiker gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

14.7 Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.

14.8 Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

14.9 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

15.1 Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, ballonnen, films, feestartikelen, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

15.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

15.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

15.4 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

15.5 Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

15.6 Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 16. Garantie bij levering van goederen

16.1 Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

16.2 De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en opdrachtgever van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.

16.3 De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering

16.4 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan gebruiker te verschaffen.

16.5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

16.6 Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

Artikel 17. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

17.1 Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

17.2 Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. Genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 18. Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 19. Onderzoek, reclames

19.1 In geval van uitgevoerde werkzaamheden door gebruiker dient opdrachtgever klachten over de verrichte werkzaamheden door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

19.2 In geval van levering van goederen door gebruiker is opdrachtgever gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.

19.3 Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
 overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

19.4 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

19.5 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 21.

Artikel 20. Opschorting en ontbinding

20.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

20.2 Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voor doen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

20.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

20.4 Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21. Aansprakelijkheid

21.1 Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

21.2 Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 500,– (Zegge: vijfhonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

21.3 In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

21.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden,tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

21.5 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

21.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

21.7 Iedere schade aangebracht aan instrumenten, geluidsapparatuur, vervoermiddelen, crew en toebehoren van gebruiker zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door opdrachtgever en/of het aanwezige derden, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en geluidsapparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht.

Artikel 22. Vrijwaringen

22.1 De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

22.2 Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 23. Overmacht

23.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

23.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

23.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

23.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

23.5 Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 24. Geheimhouding

24.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

24.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 25. Intellectuele eigendom

25.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

25.2 Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

25.3 Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 26. Geschillen

26.1 De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

26.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 27. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 28. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

28.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Alkmaar.

28.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

28.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst

Vestigingsplaats Gebruiker;
FeestHoorn
De Veken 207 C6
1716 KJ Opmeer